پروژه شوش

پروژه نگین شوش

پروژه شوش در غالب ۳۰۰۰ متر مربع نما در قلب منطقه عرضه کریستال و لوازم خانگی تهران قرار

پروژه شوش در غالب ۳۰۰۰ متر مربع نما در قلب منطقه عرضه کریستال و لوازم خانگی تهران قرار گرفته است.
در خصوص نمای این پروژه از سرامیک خشک،کرتین وال و لور آلومینیومی استفاده شده است.
در این پروژه همچنین شرکت نگین جام علاوه بر نما کارهای مربوط به ۵۰۰ واحد تجاری در این مرکز را انجام داده است.
این شرکت تامین کلیه شیشه های ویترین ۵۰۰ واحد تجاری را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

پروژه شوش

پروژه شوش

پروژه شوش

پروژه شوش

منبع Neginjaam

 

ثبت دیدگاه