بیمارستان مسیح دانشوری

پروژه بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری یکی از قدیمی ترین و بهترین بیمارستان های شمال تهران می باشد. تخصص اصلی این

بیمارستان مسیح دانشوری یکی از قدیمی ترین و بهترین بیمارستان های شمال تهران می باشد.
تخصص اصلی این بیمارستان در حوضه ی بیماری های سل و ریوی است.
شرکت نگین جام افتخار همکاری های فراوانی را با این مجموعه بیمارستانی دارد.
همکاری های این شرکت در خصوص تامین پنجره های آلومینیومی ترمال بریک در ساختمان های مختلف این بیمارستان بوده است.

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

منبع Neginjaam

ثبت دیدگاه