پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مسکن مدائن یکی دیگر از برگه های درخشان کاری شرکت نگین جام است. این پروژه در غالب

پروژه مسکن مدائن یکی دیگر از برگه های درخشان کاری شرکت نگین جام است.
این پروژه در غالب ۱۶ بلوک که شامل ۲۰۰۰ واحد مسکونی است اجرا شده است.
کلیه درب و پنجره های این پروژه توسط شرکت نگین جام اجرا شده است.

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

پروژه مدائن

منبع Neginjaam

ثبت دیدگاه